Pałac w Branicy Radzyńskiej
Numer oferty: 1633/PZ
Województwo: Lubelskie

Pałac koło Radzynia Podlaskiego
Branica Radzyńska
woj. lubelskie
 III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej
 
Warszawa ok. 150 km, Lublin ok.70 km.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona
w Branicy Radzyńskiej 36A, 21-300 Radzyń Podlaski, obręb 0005 Branica Radzyńska, gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, województwo lubelskie,
na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej, wpisanego do rejestru zabytków
pod nr A/410.
Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr 168
o pow. 2,65 ha, zabudowaną budynkiem pałacu
o powierzchni użytkowej 744 m2.
Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy
w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: LU1R/00039058/9.
Nieruchomość gruntowa objęta księga wieczystą nr: LU1R/00039058/9 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ujawnionymi prawami osobistymi i roszczeniami.
Nieruchomość sklasyfikowana jest jako: inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi o pow. 1,0700; grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz o pow. 1,3800; grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem – Ws o pow. 0,2000.
 
Nieruchomość objęta ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie wpisana jest
do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej z dnia
11 kwietnia 1990 r. znak: KS.VII-5340-2/90 pod numerem A/410 i podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r.
 
Pałac w Branicy Radzyńskiej jest dobrze zachowanym przykładem letniej rezydencji magnackiej epoki XIX-wiecznego eklektyku.
Obecna forma architektoniczna nadana mu została
w 1884 r.
Pałac w Branicy Radzyńskiej to budynek murowany z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany, malowany.
Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z podwójnymi stolcami.
Dach kryty blachą ocynkowaną płaską i eternitem.
Korpus budynku zbudowany jest na planie prostokąta
z dwoma prostokątnymi skrzydłami ustawionymi do niego prostopadle.
Budynek jest podpierniczony w partii skrzydła północnego.
Front pałacu zwrócony jest na wschód.
Wejście główne znajdujące się w ryzalicie poprzedzone jest portykiem wspartym na oszkarpowanych filarach.
Do wejścia prowadzą schody.
Nad portykiem znajduje się taras.
Korpus pałacu ma układ siedmioosiowy.
Elewacja południowa pawilonu ma układ czteroosiowy ze szczytem, na którym widnieje data 1884 i herb rodziny Szlubowskich – „Ślepowron”.
Pałac posiada jednoosiową wieżę w narożach oszkarpowana, posiada okna w dwóch dolnych kondygnacjach, w trzeciej kondygnacji okullusy.
Wieża nakryta jest hełmem w formie ostrosłupa.
Otwory okienne i drzwiowe pałacu posiadają proste prostokątne obramienie z zaznaczonym zwornikiem.
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną
i wodociągową.
Nieczystości płynne gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku.
Budynek ogrzewany za pomocą pieca olejowego.
 
Powierzchnie:
Powierzchnia zabudowy: 726,40 m2
Parter: 549,90 m2
Piętro: 194,10 m2
Piwnica: 133,30 m2
Powierzchnia użytkowa (bez piwnicy): 744,00 m2
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/228/10 z dnia 28 października 2010 r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr. 28, poz. 682 z dnia 4 marca 2011 r. oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radzyń Podlaski Nr VII/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., działka nr 168 położona w obrębie geodezyjnym Branica Radzyńska w całości przeznaczona jest pod tereny usług z zielenią parkową - N4 U/ZP.
Termin zagospodarowania nieruchomości nastąpi z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości gruntowej.
Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza, uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków konserwatorskich zgodnie z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydaną w dniu 9 listopada 2021 r. znak: INI.5173.4.1.2021:
- uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
  sposób jej zagospodarowania i użytkowania,
- zawrzeć w akcie notarialnym zapis o konieczności
  przeprowadzenia prac remontowych budynku pałacu,
  znajdującego się na terenie działki nr 168,
  w terminie 5 lat od daty nabycia ww. działki.
 
cena wywoławcza nieruchomości:
1 215 200,00 zł
(słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
Sprzedaż może być opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT).
 
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski na 2 piętrze
w dniu 22.08.2023 r. (wtorek) o godz. 9.00
 
wysokość wadium: 121 520,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100)
Forma wniesienia wadium: w pieniądzu PLN
termin wniesienia wadium: 16.08.2023 r. (włącznie)
miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy Radzyń Podlaski lub konto bankowe Gminy Radzyń Podlaski – Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Nr 21 8046 0002 2001 0000 0101 0050.
 
Z ogłoszeniem można zapoznać się również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy: https://ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości
można uzyskać
pod nr tel. 601-348-661 lub (83) 413-18-00,
oraz osobiście w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32,
21-300 Radzyń Podlaski, pokój nr 2.Powierzchnia obiektu:
744 m2
Powierzchnia działki:
2,65 ha
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Przetarg
Woda:
Tak
Kanalizacja:
Tak
Prąd:
Tak
Gaz:
Nie
Telefon:
Nie
Internet:
Nie
Stan techniczny:
do remontu
Dojazd:
asfalt
Ogrodzenie:
do remontu
Ogrzewanie:
tak
Lokalizacja:
Branica Radzyńska
woj. lubelskie

Cena: do uzgodnienia.Tylko u nas

Reklama nieruchomości