RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
 
Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest:
Biuro  Konsultingowo – Doradcze  DOLANA, Jacek  Daniel Białobłocki
z siedzibą: Skierniewice, ul. Mszczonowska 38 m 31, kod pocztowy 96-100,
e-mail: biuro@dolana.pl , tel. + 48 (46) 811 21 23 ,  kom. +48  692 368 590
 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie:
- w celu przedstawienia katalogu usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) a dalej RODO
 - w celu realizacji łączącej nas umowy na świadczenie usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) a dalej RODO
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Okres przechowywania danych osobowych:

1.   Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
2.   Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 m-cy od złożenia Państwu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
3.   Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
 
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy współpracy.
 
Wykorzystywanie zgromadzonych informacji
Administrator może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:
- umówienia spotkania, prezentacji oferty,
- przesyłania informacji o naszych ofertach na Państwa zapytanie,
- przesłanie informacji w wyniku dobrowolnego wpisu do newslettera,
- przesyłania informacji na temat promocji za zgodą użytkownika.


W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania takich informacji po kontakcie z nami.
 
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  tj:
- Urzędy Państwowe tj, Urząd Skarbowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Rejestr Gruntów,
   Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Leśnictwo, Zarządcy nieruchomości,
- Kancelarie notarialne,
- Komornicy,
- Kancelarie prawne,
- inne biura pośrednictwa nieruchomości
w przypadku uzyskania od Państwa zgody w tym zakresie;
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Państwa  prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych– czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)– czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych– czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
Prawo dostępu do danych– czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
Prawo do przenoszenia danych– czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
Prawo do sprzeciwu– mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 
Prawo do wycofania zgody– mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanych przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
Tylko u nas

Reklama nieruchomości