Urzędy
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia obsługę ministra kierującego działem administracji rządowej zajmującym się kulturą i ochroną polskiego dziedzictwa narodowego.
Do zadań stawianych przed ministerstwem należy opieka nad m.in. teatrem, muzyką, baletem, operą, sztuka estradową, sztukami plastycznymi, literaturą, muzealnictwem, kulturą ludową, edukacją kulturalną, jak również amatorskim ruch artystycznym i wymianą kulturalną z zagranicą
Oprócz tego ministerstwo zajmuje się również m.in. opiniowaniem projektów aktów prawnych, ochroną zabytków, upowszechnianiem tradycji narodowej, a także opieką nad szkolnictwem artystycznym.  


Instytucje
 
 
 
Serwis przedstawia informacje o dziedzictwie kulturowym Polski w atrakcyjnej i bardziej przejrzystej formie. Zasadniczym celem serwisu www.zabytek.pl jest kompleksowa prezentacja zarówno zasobów dziedzictwa kulturowego w Polsce jak i obowiązujących zasad jego ochrony oraz opieki. Niemniej znaczącym zadaniem portalu jest popularyzowanie idei ochrony zabytków, ich promocja, a także szeroko pojęta edukacja na rzecz dziedzictwa.

Serwis dostępny jest pod adresem www.zabytek.pl jak i www.kobidz.pl.
Tworzą go  strefy dedykowane następującym obszarom tematycznym:
  • Zabytki w Polsce - zawierająca zestawienia i dane o najważniejszych dla dziedzictwa kulturowego zabytkach w Polsce
  • Ochrona i konserwacja zabytków - zawierająca informacje o prawnych i konserwatorskich zasadach ochrony zabytków
  • Edukacja i promocja dziedzictwa - zawierająca informacje na temat promocji dziedzictwa oraz materiały edukacyjne z zakresu ochrony zabytków
  • Dziedzictwo w regionach - zawierająca informacje o ważnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, omawiająca regionalną specyfikę dziedzictwa kulturowego oraz najważniejsze zabytki.
 
 
Czasopisma
 

link: Spotkania z Zabytkami

miesięcznik popularno - naukowy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
 
linkBiuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki  

magazyn  naukowy  ochrony  dziedzictwa  kulturowego, ukazuje się od 1989 roku
 
link: Renowacje i Zabytki

czasopismo porusza zagadnienia konserwacji, renowacji, adaptacji, rekonstrukcji itd. obiektów zabytkowych i współczesnego budownictwa oraz dzieł sztuki.
 
link: Mówią Wieki

popularnonaukowy magazyn historyczny. 

 

Inne
 
link: Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości
 
link: ICOMOS 

pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa.
 
link: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami  

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest organizacją pozarządową sprawującą społeczną opiekę nad zabytkami kultury i natury.

  
Tylko u nas

Reklama nieruchomości